Al het goede zit in het navolgen van de Selef

Tien inspanningen voor een geslaagde Ramaḍān

in Fiqh/Ramaḍān door

De geweldige maand Ramaḍān is de beste mogelijkheid voor eender welke Muslim om zichzelf in zijn religie te verbeteren. Het is een uitgelezen kans voor de zondaars om berouwvol terug te keren naar Allaah en het is een waardevol geschenk aan de Muttaqoen (de Godsvrezenden) om zo in rangen van vroomheid te kunnen stijgen. Degene die deze unieke gelegenheid mist en de staat
waarin hij zich bevindt niet verandert, heeft voor zichzelf waarlijk een groot verlies geleden. De volgende punten zullen een aantal daden van aanbidding onder de aandacht brengen die veelvuldig
verricht dienen te worden om een geslaagde Ramadhaan te bewerkstelligen:

1. Het veranderen van jezelf om zo een betere Muslim te worden

Om dit te kunnen bereiken dient een Muslim het volgende in zijn leven ten uitvoer te brengen:

Istiqbaal bi Tawbatu n-Nasoeh – voor een oprechte en geaccepteerde Tawbah (berouw) dient de Muslim zijn berouw te tonen enkel en alleen omwille van Allaah. Hierbij hoort ook het feit dat hij de zonden waar hij vergeving voor zoekt totaal dient te verlaten. Het is een teken van Genade van Allaah dat men berouw kan tonen om zo in rangen verheven te worden, zoals het volgende vers aangeeft:

“…….En keert jullie allen berouwvol tot Allaah, O gelovigen. Hopelijk zullen jullie welslagen..”
[Surat an-Noer: 31]

– Het verbeteren van de Akhlāq (gedrag)

– Het teruggeven van de rechten aan degene die onrecht is aangedaan

2. Het leren en praktiseren van de wetgevingen en zaken omtrent ‘Ibadah (daden van aanbidding) die verbonden zijn aan de Ramaḍān

Dit is één van de effectiefste manieren om een persoon te doen veranderen. Degenen die ervoor kiezen onachtzaam te zijn jegens de wetgevingen van Allaah zullen geen voordeel halen uit de Ramaḍān en ze zullen verliezers blijven totdat ze ernaar streven de regels van de Religie eigen te maken. De volgende verzen getuigen van dit gegeven:

“…Zeg: “zijn degenen die kennis hebben gelijk aan degenen die geen kennis hebben?”Voorwaar, het zijn slechts de bezitters van gezond verstand die er lering uit trekken.”
[Surat az-Zumar: 9]

“Voorwaar, daarin is zeker een vermaning voor wie verstand heeft of wie luistert terwijl hij een getuige is.”
[Surat Qaaf: 37]

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van daden van aanbidding die de Profeet – sallallaahu ‘alayhi wa sallam – frequenter verrichtte in de maand Ramaḍān:

· Het vermeerderen in generositeit naar de familieleden toe en naar de mensen in het algemeen. Ibn ‘Abbaas – moge Allaah tevreden met hem zijn – heeft het volgende overgeleverd:

de Profeet was de meest genereuze van onder de mensen en hij was gewoon dit te vermeerderen in de maand Ramaḍān wanneer Jibreel hem bezocht. Jibreel was gewend de Profeet elke nacht van de Ramaḍān (tot aan zijn einde) te ontmoeten waarbij de Profeet tevens gewend was de Heilige Qur-aan voor Jibreel te reciteren. Wanneer de ontmoeting met Jibreel had plaatsgevonden, was de Profeet nog genereuzer dan een snelle wind (die regen en voorzieningen brengt).

[Sahih al-Bukhārī, Volume 3, Boek 31, Nummer 126]

· Het vermeerderen van het reciteren van de Qur-aan.
· Het verrichten van I’tikaaf in de moskee.
· Het zoeken naar kennis binnen de daarvoor gestelde kringen.
· Het geven van adviezen aan anderen (na ze zelf opgevolgd te hebben).

3. Het leren over hoe de Salaf (de vrome Voorgangers) Allaah aanbaden gedurende
Ramaḍān

De waarde die de Salaf hechtten aan de daden van aanbidding in de Ramaḍān was zo groot, dat als men eender welke biografie van één van hen zou lezen hij zou ontdekken dat er een hoofdstuk gewijd is aan hoe dit individu de Ramaḍān doorbracht.

Één van de beste voorbeelden is het feit dat er verscheidene veldslagen hebben plaatsgevonden in de Ramaḍān. Het doel hiervan was het combineren van de beloningen van Jihaad en Qiyaam tezamen met het genieten van de zegeningen van de maand Ramaḍān.

4. Het hanteren van standvastigheid en zelfmotivatie te allen tijde

Het is noodzakelijk dat men de tijd voor ontspanning vermindert en zich meer inspant naarmate de Ramaḍān vordert. Dit, vanwege het feit dat het belangrijkste gedeelte van de Ramaḍān zich dichtbij het einde bevindt. Dit is de reden dat er daden met een hoge beloning (zoals de I’tikaaf) voor deze periode voorgeschreven staan. Het volgende vers is een mooie gedachtenis voor degenen die motivatie wensen:

“Wedijvert naar vergeving van jullie Heer en een Tuin (het Paradijs) waarvan de breedte is als de breedte van de hemel en de aarde, die voorbereid is voor degenen die in Allaah en Zijn Boodschapper geloven. Dat is de gunst van Allaah die Hij schenkt aan wie Hij wil. En Allaah is de Bezitter van de Geweldige Gunst.” [Surat al-Hadid: 21]

5. Praktische manieren om zelfmotivatie toe te passen.

De ideale methode hiervoor is het omgaan met individuen die Muhsinoen (weldoeners) zijn en sterk gegrond staan in hun aanbidding. Tevens dienen de mensen van al-Baatil (valsheid) en de mensen van onwetendheid vermeden te worden. De Profeet – sallallaahu ‘alayhi wa sallam – moedigde het hebben van goed gezelschap vele malen aan zoals beschreven staat in de onderstaande hadeeth. Het is daarom van belang dat iedereen dit implementeert in zijn dagelijkse leven, vooral in de Ramaḍān. Op gezag van Abu Moesaa al-Ash’ari – moge Allaah tevreden met hem zijn: de Profeet – sallallaahu ‘alayhi wa sallam – heeft gezegd:

De gelijkenis van het hebben van een rechtschapen vriend en een slechte vriend is de gelijkenis van een parfumverkoper (muskus) en een ijzersmid. De parfumverkoper zal enkel voordeel brengen; hij zal jou ofwel iets schenken, of je zal iets van hem kopen, of je zal je genieting halen uit de zoete geur die hij verspreidt. De ijzersmid daarentegen zal enkel nadeel brengen; ofwel zal jouw kleding verbranden, ofwel zul je blootgesteld worden aan zijn afschuwelijke geur.”[Saheeh al-Bukhaari en Saheeh Muslim]

6. Ramaḍān, de maand van de moskee

Het wordt aanbevolen om de moskee te bezoeken en hier de meeste tijd van de Ramaḍān door te brengen. Vooral de moskeeën van Ahlu Sunnah en de groepen van Salafiyya binnen een willekeurige moskee dienen bezocht te worden. Een grootse beloning staat degene die zichzelf hecht aan de moskee te wachten. Aboe Hurayrah – moge Allaah tevreden met hem zijn – heeft overgeleverd dat de Profeet – sallallaahu ‘alayhi wa sallam – zei:

“Zeven (groepen personen) worden bescherming geschonken in de Schaduw van Allaah op de Dag waar geen schaduw is behalve de Zijne (i.e. de Dag der Opstanding): een rechtvaardige leider, een persoon die opgroeit met de aanbidding van Allaah, een persoon wiens hart gehecht is aan de moskee, ….”
[Saheeh al-Bukhaari en Saheeh Muslim]

7. Het aanwezig zijn bij kennisbijeenkomsten

Aangezien het opdoen van kennis behoort tot één van de grootste aanbiddingen, is het een geweldige kans om deze daad te verrichten gedurende de Ramaḍān. De Ramaḍān is namelijk een uitmuntende gelegenheid voor degenen die een toegenomen beloning zoeken. Er zitten vele zegeningen in deze tijd en het is daarom ideaal om hierin het leren, memoriseren en herhalen van o.a. de Qur-aan en boeken van Fiqh op te nemen.

8. Het leren en begrijpen van de Qur-aan.

Ibn ‘Abbaas – moge Allaah tevreden met hem zijn – heeft het volgende overgeleverd:

“….. Jibreel was gewend de Profeet elke nacht van de Ramadhaan te ontmoeten (tot aan zijn
einde) waarbij de Profeet tevens gewend was de Heilige Qur-aan voor Jibreel te reciteren…”
[Saheeh al-Bukhaari, Volume 3, Boek 31, Nummer 126]

De bovenstaande hadeeth laat zien dat het reciteren en bestuderen van de Qur-aan erg belangrijk is in deze gezegende maand. Het is om die reden het beste om de recitatie van het gehele Boek voor het einde van de maand te completeren. Dit is namelijk een Sunnah en de weg die de Salaf bewandelden. Tevens behoort het tot de profijten dat men de Tafseer (exegese) van de Qur-aan bestudeert zodat het begrip van de individu aangaande de Woorden van Allaah vermeerdert. Het bewijs voor zowel de afronding van de recitatie van de Qur-aan als het leren van de Tafseer van de verzen kan gevonden worden in de bovenvermelde hadeeth van Ibn ‘Abbaas – moge Allaah tevreden met hem zijn.

9. Het verrichten van I’tikaaf (het zichzelf afzonderen in de moskee) naargelang iemands vermogen.

Dit is één van de hoofdzaken die een Ramaḍān gezegend en vruchtbaar maakt. De Profeet – sallallaahu ‘alayhi wa sallam – benadrukte deze daad van aanbidding in die mate dat bij de toepassing ervan hij deze daad inhaalde na de Ramaḍān als hij niet in staat was geweest deze te verrichten in de Ramaḍān. In een hadeeth van ‘Aa-isha – moge Allaah tevreden met haar zijn – staat het volgende:

“De Profeet nam zich voor de I’tikaaf te verrichten, maar wanneer hij de plek waar hij de I’tikaaf wilde verrichten bereikte, zag hij dat de tenten van ‘Aa-isha, Hafsa en Zainab daar al opgesteld stonden. Hij zei daarop: “Denk je dat zij hiermee rechtschapenheid willen bereiken?” Hierop verliet hij de plek en verrichtte geen I’tikaaf. Hij voerde dit later in de maand Shawwaal uit voor een periode van tien dagen.”
[Saheeh al-Bukhaari, Volume 3, Boek 33, Nummer 250]

Één van de hoofddoelstellingen van het verrichten van de I’tikaaf is om Laylatul Qadr te bereiken en broederschap te creëren tussen de Mu’takifeen (degenen die I’tikaaf verrichten). De meest verfijnde manier om iemands zonden vergeven te krijgen is door Laylatul Qadr door te brengen met Qiyaamu l-Layl terwijl hij I’tikaaf verricht.

10. Het vermeerderen van het aanroepen van Allaah en het verrichten van smeekbeden.

Het behoort tot de profijtelijke zaken dat het verrichten van smeekbeden vermeerdert wordt in deze maand; dat er gezocht wordt naar Zijn Vergeving en acceptatie van de daden en dat Hem gevraagd wordt om standvastigheid aangaande het verrichten van goede daden.

Wij dienen onze intentie te zuiveren zowel in deze maand als daarbuiten enkel en alleen voor de Heer van de Ramaḍān teneinde te slagen en standvastig te blijven in de aanbidding na deze prachtige maand.

Uitgewerkt door Abu Abdillaah Muhammad Rifkhan – de inhoud is afkomstig van de
Muhaadarah van Ahmed Banajah op 5 juli 2013 G, 27 Sha’baan 1434 H
Vertaling : Beheer SN

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*

Meeste recente van Fiqh

Djihād in de Islām 

Een wetenschappelijk kijk naar de voorwaarden en regels en een antwoord op
Ga naar Boven