Drie niveaus van Tawhied en Shirk.

BUTTON_POST_REPLY
Gebruikers-avatar
Oem_Juwairiyah
BerichtenCOLON 17
GeregistreerdCOLON Do Mei 30, 2013 12:25 pm

Drie niveaus van Tawhied en Shirk.

Bericht door Oem_Juwairiyah »

Drie niveaus van Tawhied en Shirk.
- Schaych al-Imaam ‘Abdoel ‘Aziez Bin Baaz -
Drie niveaus van Tawhied:

Hier volgt een (korte) verduidelijking van de niveaus van Tawheed, en dit zijn er drie:

1- Tawheed ar-Ruboobiyyah (Eenheid van Heerschappij)
2- Tawheed al-'Uloohiyyah (Eenheid van Aanbidding)
3- Tawheed al-Asma' was-Sifaat (Eenheid in Namen en Eigenschappen).

Wat betreft de Tawheed ar-Ruboobiyyah: dan betekent dit het geloof dat Allaah, de Meest Verhevene, de Schepper is van alles, en de Beschikker over alle zaken, en dat Hij hierin geen partners heeft naast Hem.

Wat betreft de Tawheed al-'Uloohiyyah: dan betekent dit het geloof dat Allaah, de Meest Verhevene, Degene is die in volste oprechtheid aanbeden wordt, en Hij daarin geen partners heeft naast Hem. Dit is de betekenis van Laa Illaaha Iela llaah, en dit komt neer op; dat er geen godheid in volste oprechtheid aanbeden wordt behalve Allaah.

Zodoende behoren alle daden van aanbidding; Salaah (gebed), Sawm (vasten), en andere dan deze, in zuivere oprechtheid aan Allaah alleen gericht te zijn, en het is ontoelaatbaar om één van deze daden van aanbidding met iets anders te vereenzelvigen dan met Allaah.

Wat betreft de Tawheed al-Asma' was-Sifaat: Dan betekent dit het geloof in alles dat geopenbaard is in de Nobele Qor-aan en de authentieke ahadieth, van de Namen van Allaah en Zijn Eigenschappen. Ze bevestigend voor Allaah alleen, op de manier die de Meest Verhevene past, zonder Tahreef (het verdraaien van de betekenissen), zonder Ta'teel (het ontkennen of opheffen), zonder Takyeef (onderzoek naar de precieze hoedanigheid), en zonder Tamtheel (het vergelijken met de schepping). Overeenkomstig met de aayah van de Meest Verhevene:

Zeg: Allaah is de Enige. Allaah is Zichzelf-genoeg, Eeuwig. Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt. En niemand is Hem in enig opzicht gelijk. Soerah al-Ichlaas [112:1-4]

En Zijn 'Azza Wa Jall aayah:
..Niets is aan Hem gelijk. En Hij is de Alhorende, de Alziende. [Soerah as-Shoeraa [42:11]

En sommigen van de mensen van kennis (Ahloel 'Ilm), hebben het opgedeeld in twee vormen en dus Tawheed al-Asma' was-Sifaat bij Tawheed ar-Ruboobiyyah ondergebracht. En dit doet er niets aan tekort, daar de bedoeling in beide delen helder is.

De niveaus van Shirk zijn er drie:

1- Shirk al-Akbar (grote Shirk)
2- Shirk al-Asghar (kleine Shirk)
3- Shirk al-Khafee (verborgen Shirk).

Wat betreft Shirk Akbar: dan omvat dit de vruchteloosheid van de daden (van een individu) en het oneindige verblijf in het Vuur voor degene die in deze toestand sterft. Zoals de Meest Verhevene zei:

Maar als zij deelgenoten (aan Allaah) toegekend hadden, was hetgeen zij deden vruchteloos geworden. (Soerah al-An'aam 6:88)

En de Meest Verhevene zei:

En het past de Moeshrikoen (polytheïsten, afgodendienaren, heidenen, ongelovigen aan de Eenheid van Allaah) niet dat zij de moskeeën van Allaah onderhouden, terwijl zij over zichzelf getuigen dat zij ongelovig zijn. Zij zijn degenen wiens daden vruchteloos zijn, en die in de Hel oneindig levenden zullen zijn. (Soerah at-Tawbah 9:17)

Allaah vergeeft niet degene die in deze toestand sterft, en het Paradijs zal verboden voor hem zijn. Zoals Allaah ('Azza Wa Jall) gezegd heeft:

Voorwaar, Allaah vergeeft niet dat aan Hem deelgenoten toegekend worden, maar Hij vergeeft daarnaast alles, aan wie Hij wil? (Soerah an-Nisaa-e 4:48)

En de Meest Verhevene zei:

Voorwaar, hij die deelgenoten aan Allaah toekent, Allaah heeft hem dan waarlijk het Paradijs verboden. En zijn bestemming zal het Vuur zijn. En voor de Dhalimoen (polytheïsten en onrechtvaardigen) zijn er geen helpers. (Soerah al-Maa'idah 5:72)

En tot de soorten van Shirk al-Akbar behoren: het aanroepen van de doden en de afgoden, bij hen redding zoekend, bij hen te zweren, dieren aan hen te offeren en dergelijke.

Wat betreft Shirk al-Asghar: dan omvat dit hetgeen dat vastgelegd is in de teksten van het Boek of van de Soennah, wat daarin aangegeven wordt als Shirk, maar het behoort niet tot de soorten van Shirk Akbar.

Voorbeelden hiervan zijn riyaa-e (het verrichten van een daad om gezien te worden) bij de verrichting van sommige daden, het zweren bij iets/iemand anders dan Allaah, zeggende: Met de Wil van Allaah (Masha Allaah), en met de wil van die en die, en soortgelijken.

Dit vanwege de uitspraak van de Profeet - salallaahoe 'alayhi wa sallam -:

“Wat ik het meest voor jullie vrees, is de kleine Shirk.

Aldus werd hij hierover om verduidelijking gevraagd, waarop hij zei: Ar-riyaa [1] [2]

En zijn uitspraak - salallaahoe 'alayhi wa sallam -:

“Degene die bij iets/iemand anders zweert dan bij Allaah, die heeft zeker Shirk gepleegd.” [3]

Hij - salallaahoe 'alayhi wa sallam - zei:

“Zeg niet: 'Met de Wil van Allaah én met de wil van die en die.' [4]

[1] Voetnoot SN : voor meer over Riyaa’ leest het volgende artikel:

http://selefienederland.nl/site/index2. ... &Itemid=26

[2] Overgeleverd door al Imaam Ahmad, at Tabaranie en al Bayhaqie van Mahmoed ibn Lubayd al Ansarie Radhiallahu Anhum, met een authentieke keten. En het is op gezag van at Tabaranie overgeleverd, met authentieke ketens van Mahmoed ibn Lubayd, van Raafiya e bin Khadeej, van de profeet Sallallahu Alaihi Wa Sallam.

[3] Overgeleverd door al Imaam Ahmad met een saheeh keten van Oemar ibn al Khattaab Radhiallahu Anhu en overgeleverd door Aboe Dawoed en at Tirmidie met een saheeh keten van de hadieth van Ibn Oemar Radhiallahu Anhum van de profeet Sallallahu Alaihi Wa Sallam.

[4] Overgeleverd door Aboe Dawoed met een saheeh keten van Hudhayfah bin al Yamaan Radhiallahu Anhu.

En deze vorm (van Shirk) onderschrijft geen afvalligheid, noch noodzaakt het oneindig verblijf in het Vuur, maar het maakt de perfectie van Tawheed deficiënt, wat een verplichting is.

Wat betreft de derde type, dit is as-Shirk al-Khafee; en het bewijs hiervoor is de uitspraak van de profeet Sallallahu 'Alaihi Wa Sallam:

“Zal ik jullie (niet) informeren over wat ik meer voor jullie vrees dan de Masieh ud-Dajjaal (de valse Messias)? Zij (de discipelen) zeiden: Ja natuurlijk, o boodschapper van Allaah! Hij Sallallahu 'Alaihi Wa Sallam zei: Dat is de verborgen Shirk (Khafee). Een man staat in het gebed en verfraait zijn gebed voor hen die naar hem kijken.” [5]

En het is gepast dat Shirk opgedeeld wordt in twee soorten: Akbar (grote) en Asghar (kleine). Wat de verborgen Shirk betreft, deze kan zich in beiden voor doen.

Het doet zich dus voor in de grote (Shirk), zoals de Shirk van de Moenafiqoen (hypocrieten). Omdat zij hun valse aqaa'ied (geloofsovertuigingen) verbergen, en van buiten de Islaam dubbel laten zien en voor zichzelf vrezen.

En het bevindt zich in de kleine Shirk, zoals riyaa’, wat overgeleverd is in de hadieth van Mahmoed ibn Lubayd al-Ansaarie die zojuist voorbij gekomen is en de hadieth van Aboe Sa'eed die ook genoemd is.

En Allaah is Degene bij Wie succes ligt.

[5] Overgeleverd door al Imaam Ahmad in zijn Musnad van Aboe Saʹeed al Khudrie Radhiallahu Anhu.

Vertaling:
Selefienederland
Bron: Doeroos al-Moehiemmah Li 'Aamatoel Oemmah
''Het hart is de "koning" en de rest van het lichaam is het ''leger'' onder het bevel ervan (van het hart)."

[Shaykh Dr. Saleh as-Saleh 19 radjab 1425 AH
"The Testimony of Tawheed"]
BUTTON_POST_REPLY