Twijfels van "sunni instituut"

Plaats hier de vragen die u heeft omtrent de Islaam, met de Wil van Allaah worden zij beantwoord
BUTTON_POST_REPLY
Abdelmajidqadiri
BerichtenCOLON 2
GeregistreerdCOLON Zo Sep 20, 2015 10:14 pm

Twijfels van "sunni instituut"

Bericht door Abdelmajidqadiri »

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Onlangs heb ik een fout gemaakt door op de website sunni-instituut.nl een artikel te lezen over de eigenschappen van Allah.
Daarin wordt beweerd dat de aqiedah salafiiyah anders is dan aqiedah van ahlussunnuah. Er wordt een fatwa van Shaych uthaymeen bijgehaald om duidelijk te maken dat de selefyyoen een andere aqiedah hebben m.b.t eigenschappen van Allah dan ahlussunnah. Er wordt met name beweerd dat de selefyyoen ondanks dat ze het zelf ontkennen Allah toch vergelijken met de schepping. Ik zou het zeer op prijs stellen als iemand deze grote twijfel weg kan halen bij mij. Daarnaast vraag ik mij af welke aqiedah en manhaj deze mensen zelf hebben. Suleymaan van ael is een van de schrijvers van dit website. En hij heeft salafiiyah verlaten omdat hij door het lezen van verschillende bronnen achter is gekomen dat het niet de waarheid is.
Het artikel is te lezen door op de volgende link te klikken:
http://sunni-instituut.nl/sunni-institu ... -salafi-2/
Ridouan Aboe Roemaissae
Site Admin
BerichtenCOLON 164
GeregistreerdCOLON Do Mei 30, 2013 1:05 pm

Re: Twijfels van "sunni instituut"

Bericht door Ridouan Aboe Roemaissae »

Bismillaah wa salatoe wa salaam ‘ala Rasoelillaah,

Assalaam 3alaikom agi ‘Abdel-Majid. IK zal een korte reactie plaatsen in sha Allaah gebaseerd op eerder door ons geschreven artikelen. Dit omdat de basis van Sunni Instituut foutief is. Ik hoop dat jij de moeite neemt dit te lezen en ook de artikelen. In sha Allaah zal het dan ook gelijk duidelijk zijn.

Het klopt dat in het artikel allerlei beweringen gedaan worden. Maar degene die de beweringen naloopt zal zien dat het beweringen zijn en niet steekhoudende bewijzen.

1. De fatwa van Shaykh Ibn ‘Uthaymin geciteerd in het artikel, Rahiemmahoellaah, geeft duidelijk aan dat Allaah niet vergeleken mag worden met Zijn schepping.

Hier legt de shaykh duidelijk aan wat de basis is met het omgaan met de Eigenschappen:

http://selefienederland.nl/site/index.p ... van-allaah

Hierbij valt dus al de rest van het artikel in het water. Omdat deze Sunni-instituut mensen zeggen dat wij Allaah vergelijken, maar wij zeggen dit niet te doen. Het basis uitgangspunt is dat Allaah Unieke, Perfecte en Ongeschapen Eigenschappen bezit die niet gelijk zijn aan die van de schepping.

Men zegt:

Waar komt deze manier van denken vandaan?
Dit geloof heeft van oudsher zijn wortelen. Muqātil ibn Sulaymān was een mufassir van het tijdperk van de atbā‘ al-tābi‘īn [derde generatie] en legde teveel nadruk op het [letterlijk] bevestigen van de Eigenschappen van Allāh in tegenstelling tot de Jahmiyyah die de Eigenschappen ontkenden. Dit resulteerde erin dat hij foutief een gelijkenis bevestigde tussen Allāh en Zijn schepping.


Daarna quote men Ibn Hajar ook.

Wij zeggen zoals wij eerder al zeiden (ik hoop dat jij dit artikel bestudeerd):

http://selefienederland.nl/site/index.p ... van-allaah

Het beschrijven van Allaah met Zijn Eigenschappen is een onderdeel van de ‘Aqiedah van de moslim. Daarom is het noodzakelijk terug te keren naar de Openbaring van Allaah waarin Allaah ons over Zichzelf verteld: de Qoer’aan en de Soennah. Dit aangezien Allaah ons vanuit de Qoer’aan en de Soennah gebied deze samen als leidraad te nemen bij het begrijpen en praktiseren van Zijn Religie. Als Ahl oes-Soennah Allaah beschrijven zoals Hij Zichzelf beschrijft, of zoals de Profeet ‘alayhis salaam Zijn Heer beschrijft, dan springen de filosofen van de Ashaa’ierah, Maatoeridiyyah, Moe’tazilah, Djahmiyyah en Moefawwidah op, en beweren zij dat: ‘het bevestigen wat in de Qoer’aan en Soennah vermeld wordt over de Eigenschappen van Allaah ‘alaa dhaahirih (vanuit de klaarblijkelijke betekenis van de arabische taal)’ inhoudt dat Allaah vergeleken wordt met Zijn schepping en dat dit koefr inhoudt. Dit terwijl Allaah Zichzelf zo beschrijft, en de Profeet ‘alayhis salaam dit ook deed, en de Sahaabah nooit beweerden dat dit vergelijking met de schepping in zou houden of dat de klaarblijkelijke betekenis van de Qoer’aan en Soennah koefr inhouden!

Zelfs de vijanden van de Islaam beweerden dit niet in de tijd van de Sahaabah! Allaah openbaarde de Qoer’aan in zuiver Arabisch, en vele van de sekten accepteren de verzen over Hadj, ‘Oemrah, Zakaat, de beschrijvingen van het Paradijs en de Hel, verhalen- en wonderen van de Profeten etc, vanuit de Arabische taal. Maar als het om Sifaat gaat stappen ze (bij sommige sekten gedeeltelijk, en met inconsistentie) van deze methodologie af, en gaan ze hun toevlucht zoeken in het verdraaien en neutraliseren van de verzen over de Sifaat, dit zonder bewijs uit de Openbaring zelf. Het ergste is dat ze dit selectief doen, en sommige Sifaat wel bevestigen en andere niet, en dit is tegenstrijdig aan hun bewering dat de klaarblijkelijke (dhaahir) betekenissen koefr inhouden!

Toen deze fitna begon, door invloeden van Griekse Filosofie en invloeden van Joodse en Christelijke doctrines van personen die zich onder de moslims bevonden en die hun Dien wilden vervuilen, stonden de Imaams van Ahl oes-Soennah op. In hun geschriften weerlegden zij de verdraaiingen en neutralisaties van de Sifaat door het quoten van de ahaadieth over de Sifaat en de Verzen uit de Qoer’aan. Hiermee weerlegde men de zwakke beweringen die men als betekenis gaf aan de Sifaat welke op zichzelf niet af te leiden zijn uit de Qoer’aan, of uit de Soennah, of soms zelfs niet eens uit de Arabische taal!

Als een oprecht persoon kijkt naar IEDERE IMAAM van Ahl oes-Soennah die deze filosofen weerlegden in de eerste 3 generaties, dan ziet men de volgende methodologie in het weerleggen van deze sekten: “de Qoer’aan en de Soennah als bewijs in het bevestigen van de Sifaat, en het begrijpen van de geopenbaarde teksten vanuit hun klaarblijkelijke betekenis (‘alaa dhaahir) in de Arabische taal”! Sterker nog, vielen deze sekten Ahl oes-Soennah aan met beschuldigingen als “moeshabbihah“ (dat men Allaah zou vergelijken met Zijn schepping). Dit omdat deze Imaams in de Qoer’aan en Soennah geloofden, en zij deze bevestigden zoals ze gekomen zijn, en omdat zij enkel de Verzen en Ahaadieth overleverden zoals ze kwamen. De innoveerders claimden dat het bevestigen wat Allaah voor Zichzelf bevestigde inhoudt dat men Allaah met Zijn schepping vergelijkt! Enkele van de bekende Moedjtahied Imaams uit deze eerste tijd en hun boeken waren:

-Kitaab Oesoel as Soennah en ar Rad ‘alaa al Djahmiyyah wa az-Zanaadiqah van al-Imaam Ahmad (gest. 241 hijree );
-Khalq Af’aal al ‘Ibaad en Kitaab at-Tawhied uit Sahieh al Boekhaarie van Imaam al Boekhaarie (gest. 256 hijree );
-Kitaab as Soennah van al Atram (gest. 273 hijree );
-Kitaab ar rad ‘alaa al Jahmiyyah en ar Rad ‘alaa Bishr al Mariesie van ad Daarimie (gest. 280 hijree ); -Kitaab as Soennah van ‘Abdoellaah ibn Imaam Ahmad ibn Hanbal (gest. 290 hijree );
-Kitaab as Soennah van Imaam al Marwazie (gest. 292 hijree );
-Kitaab at Tawhied, ar Rad ‘alaa al Djahmiyyah en Kitaab al Imaan van Ibn Mandah (gest. 301hijree );
-Kitaab as Soennah van al Khallaal (gest. 311 hijree );
-Kitaab at Tawhied van Ibn Khoezaymah (gest. 311 hijree );

En vele vele anderen. Deze boeken waren op 1 methodologie geschreven: bevestigen wat in de Qoer’aan en Soennah staat over de Sifaat, zonder takyief, tahrief, ta’tiel, tafwiedh, tasbieh en tamthiel!


Als u zult terugkeren naar de 1e 3 generaties die de Mu’tazillah en Djahmiyyah weerlegden, dan zult u zien dat zij één en dezelfde methodologie hanteerden:

Zij weerlegden alle dwalende groeperingen met de Qor’aan, Soennah en uitspraken van de Selef. In hun boeken waarin zij de Eigenschappen van Allaah noemden plaatsen zij alles met kettingen van overlevering en nooit claimden zij dat sommige Eigenschappen duiden op gelijkenis aan de schepping.

Sunni-Instituut quoten bijv. Ibn hajar, Rahiemmahoellaah. Deze citeert talloze van de bovengenoemde ‘Ulama in zijn uitleg van as-Saheeh al-Bucharie uit bovengenoemde boeken! Dus zult u hopelijk inzien dat het artikel nog snel in elkaar gezet is.

Noe'aym bin Hamaad Ag-Gazaa'ie, één van de Mashaykh van Imaam al-Buchaarie, moge Allaah hen beiden genadig zijn zei:

Wie Allaah vergelijkt (tasbeeh) met Zijn schepping heeft ongeloof gepleegd, en wie ontkent waarmee Allaah zichzelf heeft beschreven heeft ongeloof gepleegd. En hetgeen waarmee Allaah Zichzelf heeft beschreven (is geen), en (ook) hetgeen de Boodschapper (Allaah mee heeft beschreven) is geen tasbeeh (vergelijking van Allaah met Zijn schepping).

Hier spreekt deze Imaam algemeen over het beschrijven van Allaah met Zijn Eigenschappen vanuit de Qor'aan en de Soennah en dat dit geen vergelijking met de schepping kan inhouden!

Men zegt dan:

Heropleving onder Shaykh Ibn Taymiyya
Derhalve keerden onze Vrome Voorgangers geen blind oog toe naar het antropomorfisme dat zijn weg had gebaand in sommige groepen van de moslims. Dit geloofssysteem van tashbīh [vergelijking] werd populair gemaakt en fel verdedigd door de Hanbalī geleerde uit Damascus genaamd, Ahmad ibn ‘Abd al-Halīm Ibn Taymiyya [661 – 728 H]. Hij is een onbetwiste autoriteit van de hedendaagse Salafiyya groepering.


Wie de boeken van Ibn Taymiyah, Rahiemmahoellaah, leest ziet dat hij terugkeert naar de methodologie van de Selef oes Saalih betreffende de Eigenschappen van Allaah. Hij keert terug naar de boeken en uitspraken van de eerder genoemde Selef. Nergens zegt hij dat De Hand van Allaah is zoals de hand van de mens, het Horen van Allaah is zoals horen van de mens etc. Dat is tashbeeh!

Dit is ook mooi verhelderend artikel specifiek over dit onderwerp:

http://selefienederland.nl/site/index.p ... -schepping

Toen zei men in het artikel:

Conclusie
Deze groep met Ibn Taymiyya aan het hoofd, bevestigt kayfiyyāt [fysieke beschrijvingen] voor Allāh terwijl ze de kennis erover ontkennen. De Salaf al-Sālih [de Vrome Voorgangers] ontkennen [en daarmee uiteraard ook de Ahl al –Sunnah] het bestaan voor kayfiyyāt voor Allāh. Deze geïnnoveerde toeschrijvingen van fysieke onderdelen aan Allāh; het verdiepen in de dubbelzinnige Eigenschappen van Allāh door ze letterlijke betekenissen te geven en voor hen een basis betekenis te bevestigen die gelijk staat met de schepping, zijn extreme overtredingen tegenover de kern van de Islamitische geloofsleer betreft de Eenheid van Allāh en Zijn Absolute ongelijkheid met de schepping.


Deze groep met aan het hoofd beschrijven Allaah met hetgeen Hij Zichzelf beschreef en waarmee de Boodschapper van Allaah Hem beschreef. Dit zijn nogmaals een aantal belangrijke fundamenten voor de Eigenschappen van Allaah uitgelegd door as-Shaykh Ibn ‘Uthaymin, Rahiemmahoellaah:

http://selefienederland.nl/site/index.p ... van-allaah

Hierin zul je in sha Allaah zien dat Allaah nooit met Zijn schepping vergeleken wordt.

Daarnaast beschrijven wij de kayfiyah van Allaah niet. De hoedanigheid van de Eigenschap is onbekend terwijl de Eigenschap wel bekend is.

Imaam Maalik, Rahiemmahoellaah, zei dan ook toen hij gevraagd werd over al-Istiwaa van Allaah boven de Troon, op welke wijze is deze Istiwaa?

Imaam Maalik werd boos en zei: Al-Istiwaa is bekend, de hoedanigheid is onbekend, erin geloven is verplicht en ernaar vragen is bid’a.

Hierin zien we dat deze edele Imaam zegt dat al-Istiwaa bekend is…..Deze uitspraak kun jij bij iedere Eigenschap toepassen van Allaah: Deze zijn bekend in de taal en wij bevestigen deze betekenis dan ook, zonder te zeggen hoe deze Eigenschappen specifiek zijn. Bij Sunni-Instituut geldt helaas het volgende niet wat wij eerder schreven en wat zij niet begrijpen:

De zeventiende stelregel: “De betekenissen van Allaah Zijn Eigenschappen welke bevestigt zijn door het Boek en de Soennah zijn bekend (vanuit de duidelijke arabische taal), en worden uitgelegd naar hun haqieqie (werkelijke/klaarblijkelijke) betekenis, niet met hun madjaaz (figuurlijke of metaforische) betekenis, en er is absoluut geen beeldspraak in. Maar hun Kayfiyyah (hoedanigheid) is onbekend.

Helaas kwamen er personen na de tijd van deze edele Imaams uit de eerste 4 generaties en hun boeken over ‘Aqiedah staan vol met uitspraken, redenaties, gedachtekronkels, en tegenstrijdigheden, maar nergens baseert men zich op de Soennah van de Profeet ‘alayhis salaam en de aathaar van de Selef! Dat zou betekenen dat zij het beter weten dan Allaah aangezien Allaah dit Zelf in Zijn Openbaring niet zo uitgelegd heeft als zij doen en dat de Profeet ‘alayhis salaam in zijn onderwijzen van de Oemmah een gebrek had en dat men nu ineens zonder Openbaring en zonder bewijs de mensen deze zaken gaat aanleren! Nog vreemder is dat de meerderheid van de Moefawwidah wel ta’wiel accepteert Zij stellen dat als Ahl oes-Soennah de Sifaat bevestigen, dat dit fout is omdat wij niet weten of Yad, Hand beteken. Maar als de Ashaa’ierah en Maatoeridiyyah zeggen dat het geen Hand betekent omdat dit het vergelijken met Allaah met Zijn schepping zou zijn en het daarom Kracht betekent is dit geen probleem! Hoe kunnen zij weten dat het Kracht betekent als de Moefawwidah zelf niet eens weten wat de betekenis is bij de letterlijk overgeleverde tekst in de Qoer’aan en de Soennah!? Dit is spreken over Allaah zonder kennis, en dit is een enorm gevaar, en en grote dwaling, en oorsprong van afgoderij! Dit met de tegenspraak van hen: Want Allaah bezit ook Kracht! Is dit dan geen vergelijking van Allaah met Zijn schepping? Zie ‘Madhab Ahl at tafwiedh fie Noesoes as Sifaat ‘ard wa naqd’ van Shaych Ahmed al Qaadi hafidahoellaah.

Zoals eerder gezegd: De Qoer’aan is geopenbaard in de duidelijke Arabische taal en ook de filosofen nemen de Qoer’aan letterlijk m.b.t. wet- en regelgeving, verhalen over Profeten e.a. zaken. Dit laat ook zien dat de claim van de Moefawwidah baatil is dat men de betekenis van de Sifaat niet kent. Dit omdat men totaal geen bewijs heeft voor deze stelling. Allaah en de Profeet ‘alayhis salaam leerden de mensen middels de Openbaring de Sifaat en zouden zij de mensen onderwijzen met woorden zonder betekenis? Hoe kan het dat de Klassieke ‘Ullamaa die de Moetakallimien weerlegden zelf geen tafwiedh deden in hun boeken ? En als Tafwiedh de methodiek van de Selef was, wat de Moefawwidah valselijk beweren, hoe kan het dan dat zij Moeshabbihah genoemd werden door de mensen van Ta’wiel en Tahrief? Moge Allaah ons beschermen tegen afdwalingen.


Over Sulayman van Ael als laatste:

Deze man heette eerste Sulaymaan ibn Haroen en verspreide onder deze naam talloze cassette opnames. Daarin keerde hij terug naar talloze Salafistische geleerden.

Op de sites waar hij zijn da'waah verkondigde stond steeds breed uitgemeten dat hij prijzingen had van sommige Mashaykh uit Jordanië.
Later hebben meerdere van deze Mashaykh kritiek op Sulaymaan geuit en deze prijzingen teruggetrokken.

Nu is hij 360% gedraaid qua 'Aqiedah, methodologie, maar ook qua uiterlijk voorkomen.
Dat hij Selefiyyah verlaten heeft door het lezen van verschillende bronnen zou kunnen. De vraag is wel:

Welke bronnen? Zijn het de boeken van de 1e 3 generaties betreffende dit specifieke vraagstuk? En wat zijn de inhoudelijke bewijzen dat onze geloofsovertuiging fout is? Daar heb ik niets over teruggezien

Dat iemand zo'n fundamentele draai maakt is opmerkelijk te noemen aangezien hij eerst zo overtuigd was van deze methodologie en van de geleerden daarvan en hij ook deze geleerden steeds aanhaalde en trots was op hun prediking. Dus zijn verandering is op zichzelf geen bewijs.

Moge Allaah ons leiden en bijstaan.

Wa salaam agi
Abdelmajidqadiri
BerichtenCOLON 2
GeregistreerdCOLON Zo Sep 20, 2015 10:14 pm

Re: Twijfels van "sunni instituut"

Bericht door Abdelmajidqadiri »

وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته
Moge Allah jou overvloedig belonen voor de verduidelijking en voor jou inspanningen op de weg van Allah. Moge Allah jullie tijd en jullie dunya zegenen waardoor jullie zullen slagen in het hiernamaals. En moge Allah jullie een permanente zuivere intentie schenken en standvastigheid tot het "zekere" tot jullie komt.
Ridouan Aboe Roemaissae
Site Admin
BerichtenCOLON 164
GeregistreerdCOLON Do Mei 30, 2013 1:05 pm

Re: Twijfels van "sunni instituut"

Bericht door Ridouan Aboe Roemaissae »

wa 3alaikom salaam wa ra7mattollaahi wa barakatoe,

Allaahoema ameen op jouw ad'íyyah. Jazaak Allaahoe ghayran. Moge Allaah jou en familie al het goede geven in deze wereld en het hiernamaals!

Ik heb kort op hun site gekeken en ik zie dat zij meerdere artikelen hebben waarin zij heel wetenschappelijk overkomen, maar waarin zij steeds een kant van het verhaal laten zien.
Daardoor geven zij een vertekend beeld van talloze zaken. Ook zijn sommige argumenten erg krom aangezien het ook op hen kan slaan.

In sha Allaah zal Allaah ons van Selefienederland in staat stellen om het één en ander verder te verduidelijken in de toekomst. Hou de site en het forum in de gaten in sha Allaah!

Wa salaam
BUTTON_POST_REPLY