Situatie Shaykh Yahyaa en studenten na vertrek uit Dammaadj

Plaats hier alle betrouwbare informatie betreffende de oorlog in Damaaj
BUTTON_POST_REPLY
Aboe Houdhayfa Ibrahim Ibn Mohammed
BerichtenCOLON 33
GeregistreerdCOLON Zo Sep 22, 2013 10:18 am
WoonplaatsCOLON Utrecht e.o.

Situatie Shaykh Yahyaa en studenten na vertrek uit Dammaadj

Bericht door Aboe Houdhayfa Ibrahim Ibn Mohammed »

Situatie Shaykh Yahyaa en studenten na vertrek uit Dammaadj

Aboe Hamza Mohammed as-Soewarie heeft op 19-1-2014 een artikel geschreven nadat veel mensen hem verzochten om informatie over ash-Shaykh Yahyaa en zijn studenten nadat ze uit Dammaadj zijn vertrokken en hoe de situatie nu is. Hier volgt de vertaling.

‘’In naam van Allaah de Barmhartige, de Genadevolle.

Alle lof is aan Allaah, de Heer der Werelden. En moge de Salaah en Salaam van Allaah zijn met Mohammed al-Amien en zijn familie en zijn metgezellen te allen.

Allaah de Verhevene zegt:

Zij willen het Licht van Allaah doven met hun monden, maar Allaah vervolmaakt Zijn Licht, ook al haten de ongelovigen het. Hij is Degene die Zijn Boodschapper heeft gezonden met de Leiding en de ware godsdienst om deze te laten zegevieren over alle (vormen van) godsdienst, ook al haten de veelgodenaanbidders het. (61:8-9)

En Allaah de Verhevene zegt:

Zeg: ‘’Wie kan jullie in de nacht en overdag veiligheid bieden tegen de Barmhartige?’’ Nee, zij keren zich af van de vermaning van hun Heer. (21:42)

En Allaah de Verhevene zegt:

Hij is het die jullie in staat stelt om over land en over de zee te reizen. (10:22)

En Allaah de Verhevene zegt:

Zou Hij die schiep geen kennis hebben (over het geschapene)? Hij is de Zachtmoedige, de Alwetende. Hij is Degene die de aarde voor jullie begaanbaar heeft gemaakt. Wandelt dan over haar zijden en eet van Zijn voorzieningen. En tot Hem is de opwekking. (67:14-15)

Voorts, velen hebben mij gevraagd om informatie over ash-Shaykh Yahyaa en zijn studenten nadat zij Dammaadj uit zijn gegaan en hoe de situatie is afgelopen.

Aldus zeg ik -hulp vragend aan Allaah-:

Intrekken van de Shaykh in San'aa

De nobele Shaykh Yahyaa -moge Allaah hem beschermen- trok San'aa in nadat enkele helikopters hem en sommige Mashaayikh en stammenleiders hadden opgepikt van de berg Barraaqah naar het vliegveld van San'aa. En Ahl-Soennah ontvingen hem, waaronder sommige Mashaayikh en notabelen. En op verzoek van de Shaykh is hij direct overgebracht naar Masjid as-Soennah in Sa'waan naar zijn broeders en geliefden aldaar. Aldus is hij als nobele gast en geliefde vader ingetrokken bij Ahl-Soennah in Sa'naa, te Masjid as-Soennah in Sa'waan. En Ahl-Soennah in San’aa zijn vervuld met blijdschap.

Het vertrek van de studenten uit Dammaadj

Nadat de Shaykh vertrokken was uit Dammaadj zijn de studenten vertrokken van Daar al-Hadieth in Dammaadj, terwijl zij vol verdriet en pijn waren over het afscheid nemen van hun kenniscentrum en hun geliefde land. Zij verzamelden hun bagage en inboedel en alles wat ze bezaten en zij troffen een moeilijkheid aan onderweg [waar alleen Allaah -Verheven en Vrij is Hij van elke tekortkoming- van op de hoogte is] in het inladen en het vertraagd zijn van de autos en de bussen en het getalm in het betalen van de huurprijs van de voertuigen [wat door de overheid geregeld zou worden]. Zij werden vele uren vertraagd en uiteindelijk vertrokken zij in lichtingen achter elkaar. En wij danken eenieder die hielp en geduldig was en zich inspande in het transporteren van onze broeders. En aan het hoofd van hen -die wij danken na Allaah- is ash-Shaykh 'Abdoel-Wahhaab ash-Shoema'rie -moge Allaah hem beschermen- die een grote rol had in het ordenen van onze broeders en het waken over het veilig en te allen vertrekken van hen.

Intrekken van de studenten in San'aa

De studenten zijn aangekomen in San'aa en verspreidt met hun gezinnen in Masjid as-Soennah in Sa'waan en Masjid Bashaa-ir al-Khair en Masjid al-Fath en andere Masaadjid en zo ook in sommige hotels en woningen en het waren uiterst zware dagen. Een grote groep die onverwacht San'aa introk aangezien het intrekken in Hoedaydah was besloten. En na het bekijken van de voordelen hierin is besloten San'aa in te trekken. Echter, Ahl-Soennah in San'aa zijn te allen opgestaan om hun broeders en geliefden bij te staan volgens hun vermogen en er heeft veel goeds plaatsgevonden, en alle lof is aan Allaah. Ondanks het aanwezig zijn van grote moeilijkheden en een groot tekort, echter, Allaah hielp en deed welslagen. En wij danken eenieder die hielp en bijstand gaf volgens hetgeen hij kon in het ontvangen van zijn broeders en zijn geliefden, de studenten en Mashaayikh van Daar al-Hadieth in Dammaadj.

Shaykh Yahyaa in Sa'waan

Shaykh Yahyaa -moge Allaah hem beschermen- is ingetrokken in Masjid as-Soennah te Sa'waan en de mensen zijn vanuit alle kanten toegestroomd om hem de Salaam te geven en hem te ontmoeten na elkaar jarenlang niet gezien te hebben. De Mashaayikh en notabelen begonnen hem te bezoeken en hem te ontmoeten en de situatie te bespreken. En Allaah heeft het mogelijk gemaakt dat ash-Shaykh Yahyaa sommige verantwoordelijken heeft bezocht met aan het hoofd van de de leider van het land -moge Allaah hem beschermen- en men heeft de situatie besproken en sommige zaken overeengekomen. En de broeders verzochten de Shaykh om een lezing en hij stemde in ondanks dat hij veel bezigheden en belastingen had, en zodoende gaf hij op vrijdag 16 Rabie' al-Awwal 1435 een geweldige lezing waarin hij o.a. sprak over de deugd van het uitnodigen naar Allaah. En hij sprak over de reden dat wij Dammaadj uit zijn gegaan. En een grote groep woonde de lezing bij met een aantal dat niemand had verwacht. Het waren er tienduizenden, totdat de plek Sa'waan bedekt was met aanwezigen en luisteraars. De Masjid was volledig gevuld en de naburige straten en de daken waren gevuld met aanwezigen. Allemaal waren zij gekomen voor deze Shaykh en het opdoen van profijt van zijn kennis en het ontmoeten van hem. En het was een nacht gevuld met goedheid en zegening, en ik heb in mijn leven niet zoiets gezien in San'aa.

Ontmoeting van verantwoordelijken en Mashaayikh en notabelen met ash-Shaykh Yahyaa

Het is voorgegaan dat wij zeiden dat onze Shaykh Yahyaa –moge Allaah hem beschermen- sommige verantwoordelijken heeft ontmoet met aan het hoofd van hen de president van het land –moge Allaah hem beschermen-. Zo ook heeft hij de Indonesische ambassadeur –moge Allaah hem doen welslagen- ontmoet, want hij kwam en hij ontmoette sommige personen van Indonesische afkomst die in Dammaadj waren. Vervolgens ontmoette hij onze Shaykh Yahyaa –moge Allaah hem beschermen- en het was een goede nuttige ontmoeting en de ambassadeur beloofde het goede voor de Indonesiërs. Zo ook ontmoette hij de consul en sommige leden van het Libische consulaat en er vond een goede ontmoeting plaats met onze Shaykh –moge Allaah hem beschermen- en de consul en degenen met hem waren verheugd met de ontmoeting van Shaykh Yahyaa –moge Allaah hem beschermen- en hetgeen de studenten was overkomen deed hen veel pijn. En er blijven delegaties van Mashaayikh en notabelen en personen met een maatschappelijke status komen bij de Shaykh om hem de Salaam te geven en hem te ontmoeten.

Veroordeling door de mensen van de verdrijving van de studenten van kennis

Hetgeen wat de onschuldige studenten van kennis is overkomen aan verdrijving en toebrenging van groot kwaad is ernstig veroordeeld. En de kranten en de media hebben erover gesproken, behalve de staatsmedia en de media die verwikkeld zijn met de Hoethiyien. En men heeft terecht gehuild en men was gekweld door hetgeen wat gebeurd is aan ramp en grote tragedie.

Verdraaiing van de werkelijkheden door de media en sommige leden van de comités m.b.t. de reden van de verdrijving van Ahl-Soennah uit Dammaadj

Kort nadat Ahl-Soennah begonnen met het vertrekken [uit Dammaadj] begonnen enkele ziekelijke personen te zeggen: ‘’deze verdrijving is op verzoek van Shaykh Yahyaa –moge Allaah de Verhevene hem beschermen- en niet op verzoek van een andere persoon.’’ En deze woorden zijn vals en bevatten geen waarheid. En onze Shaykh heeft deze woorden weerlegd in zijn laatste lezing in Sa’waan en anderen dan hij hebben deze leugen weerlegd die wordt overgebracht door de media, de spionnen van de Hoethiyyien en de verspreiders van Fitnah en degenen die streven naar Fitnah. * [Zie voetnoot 1]

Het voorleggen van de stammen aan Shaykh Yahyaa dat de Markaz in hun gebied komt

Shaykh Yahyaa kwam aan in San’aa en het duurde niet lang of stammen van nobelheid en eer vanuit geheel Jemen kwamen. Allen verzochten zij dat de nieuwe Markaz (i.e. het kenniscentrum) in hun gebied en hun stad komt omdat zij van deze goedheid [de Da’wah] houden en zij willen niet dat het ooit stopt. Dit is bijvoorbeeld ash-Shaykh ‘Abdoel-Waahid ad-Da’aam die dit openbaar de wereld in brengt in een artikel op zijn website. En de stammen van al-Hada-a verzoeken hierom en de stammen van Jaafi’ verzoeken hierom en de stammen van Ibb en de stammen van Moeraad uit Ma’rib. En de stammen van al-Baydhaa en stammen in het Oosten en het Westen van Jemen verzoeken hierom. En elk van hen wenst en hoopt dit en zij verzoeken hierom met drang en een groot verlangen. En de Shaykh is nog steeds deze zaak in ogenschouw aan het nemen. Wij vragen Allaah om hem te doen welslagen en hem het juiste te laten treffen en om hem het correcte en de leiding te inspireren.

Het vertrekken van de uitnodigers tot het goede naar geheel Jemen

Gehoor gevend aan het verzoek van onze Shaykh Yahyaa dat de studenten van kennis zich verspreiden in Jemen en erbuiten, zijn de studenten van kennis begonnen zich in geheel Jemen te verspreiden en de broeders in elke plek wedijveren met elkaar [in het verwelkomen van hen], eenieder van hen wenst dat hij een student van kennis verkrijgt. En deze verspreiding is er totdat de nieuwe locatie voor de Markaz geregeld is zodat de studenten van kennis terug keren naar hun nieuwe Markaz. Wij vragen Allaah dit te bespoedigen. En wij houden jullie in-chaa-Allaah op de hoogte van de ontwikkelingen. Blijf zodoende op de hoogte, met dank.’’[Einde]

* [Toevoeging door vertaler] Voetnoot 1: Zie voor meer info hieromtrent: Verduidelijking omtrent verdrijving Ahl-Soennah uit Dammaadj
http://selefienederland.nl/forum/viewto ... =402&p=600

Vertaald uit: http://aloloom.net/vb/showthread.php?t=22806
قال حذيفة رضي الله عنه الضَّلالَةَ حَقَّ الضَّلالَةِ أَنْ تَعْرِفَ مَا كُنْتَ تُنْكِرُ , وَأَنْ تُنْكِرَ مَا كُنْتَ تَعْرِفُ ، وَإِيَّاكَ وَالتَّلَوُّنَ ، فَإِنَّ دِينَ اللَّهِ وَاحِدٌ
BUTTON_POST_REPLY