Al het goede zit in het navolgen van de Selef

Author

Aboe Roemaissa Ridouan

Aboe Roemaissa Ridouan has 39 articles published.

A series of articles refuting misconceptions regarding the da’wah of Imām Muḥammed ibn ʿAbd al-Wahhāb

in Aqidah/Geschiedenis door
Leestijd: 2 minuten

A series of articles refuting Yasir Qadhi his misconceptions regarding the da’wah of As-Shaykh al-Islām Muḥammed ibn ʿAbd al-Wahhāb, Rahiemmahullaah.

1.Introduction:

https://www.sahieh.nl/wp-content/uploads/2022/05/Introduction-MBAW.pdf

2. Historical context- and back-ground info regarding the da’wah of the Mujaddid which is never mentioned.

https://www.sahieh.nl/wp-content/uploads/2021/07/Misconcpetion-MBAW.pdf

Table of contents:

Introduction.

1.The situation of Najd and the world regarding religion and safety.

2.The stages of da’wah the Mujaddid went through.

3.The content of the da’wah of the Mujaddid.

4.What has the da’wah achieved?

5.What have his adversaries achieved and done?

6.Al-‘udr bil jahl: The excuse of ignorance according to the Mujaddid.

7.Al-‘udr bil jahl: The excuse of ignorance according to Yasir Qadhi.

8.On what did the Mujaddid perform takfeer?

9.Did the Imaam perform takfeer without any restrictions?

10.On what did the opponents of the Mujaddid perform takfeer?

11.Doubts regarding takfeer/fighting of who says Laa Illaaha Ilaa Allaah.

12.The accusations levelled by Yasir are not new.

13.The old Yasir claimed that the Mujaddid was unrightfully accused.

14.The old Yasir refutes the new Yasir and shows that he has changed in a bad manner.

15.Who started attacking who? Placing the allegations made by Yasir in the right context.

16.Ibn Taymiyyah, Rahiemmahullaah, and the ones withholding from acting upon the shari’ah.

3. An academic response to Yasir Qadhi’s podcast and his outrageous claims.

https://www.sahieh.nl/wp-content/uploads/2022/05/Podcast.pdf

Table of contents.

Introduction.

 1. Yasir’s background and former stance.
 2. The Najdi phases according to Yasir.
 3. Difference between the first and third phase according to Yasir and his own understanding.
 4. The Jihaad of Imaam Muhammed ibn ‘Abd al-Wahhāb, Rahiemmahoellaah
 5. Did the Mujadid only see his own group as Muslims?
 6. A fictional link between first wave Najdi da’wah and Abu Muhammed al-Maqdisi.
 7. Does Yasir follow the Imaams as-Shawkaani and as-San’aani in their stance regarding the Najdi da’wah?
 8. The confusion of Yasir in comparing ISIS and the Najdi da’wah.
 9. The second wave Najdi da’wah and third wave.
 10. The advice of Yasir: Look at the writings of Imām Muhammed ibn ‘Abd al-Wahhāb and what he did.
 11. Double standards and great claims: The great ‘Alim Ibn ‘Afaaliq!
 12. Yasir is writing on the difference between Muhammed ibn ‘Abd al-Wahhāb and Ibn Taymiyah.
 13. The mujadid is again accused of extremism and neo-Kharijism!
 14. King-‘Abdel-‘Aziz opposed his ‘Ulama and used sec-ular troops.
 15. Muhammed ‘Alaawi al-Maaliki.
 16. Salmaan al-‘Awda

4. Epilogue:

https://www.sahieh.nl/wp-content/uploads/2022/05/Epilogue.pdf

Conclusion

May Allaah guide all the Muslims to what pleases him. Ameen.

 

Het correcte begrip van woorden van de ‘Ulamaa: Shaykh Saalih Aal as-Shaykh

in Aqidah door
Leestijd: < 1 minuut

Vraag:

“Ahsan Allaahoe ilayk, wat zijn de beste manieren in het lezen van de boeken en de geschriften van de Imaams van de da’wah ?”

Antwoord van Shaykh Saalih aal as-Shaykh:

“Alle Lof is voor Allaah de Heer van de Werelden en verder,

Het is allereerst noodzakelijk om de volgorde aan te houden zoals die door de geleerden is aangegeven. Het is noodzakelijk om de geschriften beetje bij beetje te bestuderen, te beginnen bij de kleine geschriften, hierna groter en groter naar gelang de situatie (van de student).
En daarbij is het noodzakelijk dat men neemt van een ‘Aaliem (geleerde) die de woorden van de ‘Ulamaa van de da’wah Salafiyyah begrijpt en deze uitlegt en verduidelijkt….”

Lees het hier verder:

Mukham mutashaabih – aali Shaikh

Biografie van al-Imaam ibn ‘Uthaymin, Rahiemmahoellaah

in Siyar - Biografieën door
Leestijd: < 1 minuut

 

Zijn Naam en Afkomst

Aboe `Abdoellaah Mohammed ibn Saalih ibn Mohammed ibn ‘Uthaymin al-Woehaybie at-Tamiemie an-Najdie werd geboren in de stad Unayzah in de Qaseem Regio, in de maand Ramadaan 1347 NH/ (1926 NC) in een vooraanstaande en religieuze familie.

Zijn Opvoeding en Studie

Hij reciteerde de Nobele Qor`aan met zijn grootvader van moederszijde genaamd ‘Abdur-Rahmaan ibn Sulaymaan Aal Daamigh (rahiemehoellaah). Hij memoriseerde eerst de gehele Qor`aan, en ging vervolgens verder met het zoeken van kennis. Hij studeerde schrijven, rekenkunde en andere vakken van wetenschappen. Tevens namen twee studenten van Shaych ‘Abdur-Rahmaan as-Sa’die
(rahiemehoellaah) de taak op zich om kleine kinderen te onderwijzen, één van hen was Shaych ‘Alie as-Saalihie, en de andere was Shaych Mohammed ibn ‘Abdoel-‘Aziez al-Moetawwa (rahiemehoellaah), onder wie Shaych ibn ‘Uthaymin de samenvatting van al-‘Aqiedatoel-Waasitiyyah van Shaych ‘Abdur-Rahmaan as-Sa’die studeerde, en zo ook Minhaajus-Saalikien in Fiqh, tevens van Shaych ‘Abdur-Rahmaan, en ook al-Adjroemiyyah en al-Alfiyyah (betreffende de Arabische taal).

Hij studeerde fiqh en de wetten van erfrecht onder Shaych ‘Abdur-Rahmaan ibn ‘Alie ibn ‘Awdaan. Met Shaych ‘Abdur-Rahmaan ibn Naasir as-Sa’die, degene die als beschouwd wordt als zijnde zijn eerste Shaych, aangezien hij een aanzienlijke tijd bij hem bleef om tauwhied, tafsier, hadieth, fiqh, de fundamenten van fiqh, erfrecht, hadieth wetenschappen, Arabische grammatica en andere vakken bij hem te studeren.

Lees het hier:

Mohamed Saalih al Othaymien

De zegeningen van de eerste 10 dagen van Dhoel-Hidjah.

in Fiqh door
Leestijd: < 1 minuut

De Nobele Shaykh S’ad Naasir Ash-Shitrie, Hafidahoellaah, zei:

Van de meest gezegende dagen zijn de eerste tien dagen van Dhoel Hidjjah (de 12e maand van de maankalender, een van de heilige maanden, en de maand van de Hadj).

Een groep van de mensen van kennis zegt : “Voorzeker, zij zijn de beste dagen van het jaar net zoals de laatste tien nachten van de Ramdaan de beste nachten zijn van het jaar.”                                                                                                                                                                            Sommige van de verschillende vormen van goede daden die gedaan worden in deze eerste tien dagen worden hieronder genoemd:

Het gedenken van Allah

De eerste van de goede daden is het gedenken van Allaah, Allaah zegt:

De mannen en de vrouwen die Allah vaak gedenken – voor zulken heeft Allah vergiffenis en een grote beloning bereid. [al-Ahzaab 33:35]

Het is bevestigd van de Sahaabah van de Profeet en van hem salallaahoe ‘alayhie wa sallam, dat zij het zeggen van de Takbier (Allaahoe akbar) vermeerderden in de eerste tien dagen van de maand Dhoel-Hidjah en zij verhieven hun stemmen erbij, een ieder zei de takbier voor zichzelf. Zij verhieven hun stemmen totdat de bergen schokten van hun takbier maar zij zeiden het niet in een groepsverband. Één ieder van hen zei het voor zichzelf.

Lees het hier:

Zegeningen eerste 10 dagen Dhoel-Hidjah

Biografie van as-Shaych ‘Abdoel Ghaffaar Hassaan Rahmanie.

in Siyar - Biografieën door
Leestijd: < 1 minuut

Zijn geboorte:

Zijn naam is ‘Abdoel Ghaffaar Hassan de zoon van Shaych Haafidh ‘Abdoes Sattaar Hassaan. Hij werd geboren op 1331 Hidjrie wat correspondeert met 1913 NC in Amrpoor, een wijk van Moezzaffarnagar.

Zijn familie:

Hij is afkomstig uit een familie die strikt op de Qoraan en Soennah waren en zijn vader, grootvader en andere familieleden waren grote Geleerden uit hun tijd. Sommigen van hen waren studenten van de grote Hadieth leraar Shaych al Qoel fiel Qoel Mian Nazier Moehaddith ad Dehlaawie.

Lees het hier verder:

Biografie Rahmanie

De geschiedenis van het verzamelen van hadieth.

in Geschiedenis/Hadieth door
Leestijd: < 1 minuut

 

Introductie:

Dit boek is oorspronkelijk geschreven in het Oerdoe getiteld “Itikhaab e hadieth” door Shaych Rahmanie – rahiemahoellaah – . De broeders van theclearpath.com hebben dit in het Engels vertaald. Wij wilden dit publiceren aangezien deze Shaych een van de leraren is van vele ‘Oellamaa welke zeer bekend zijn geworden in deze tijd. Daarnaast is het boekje zeer nuttig en staan er zeer veel profijtvolle zaken in welke bewijzen dat het verzamelen van de soennah, het bestuderen ervan en het memoriseren hiervan iets is wat altijd al gedaan is door de oemmah van Mohammed – salallaahoe ‘alayhie wa sallam. En niet iets wat eeuwen later gebeurde zoals dwalende sekten en jaloerse oriëntalisten valselijk beweren!

Door dit te vertalen maken wij deze Shaych – rahiemahoellaah – bekend bij de lezers en kunnen wij de lezers, na onszelf, profijt geven van dit geweldige artikel.
Wij hebben zelf ook een aantal voetnoten toegevoegd welke wij zullen aangeven onder het kopje SN. De voetnoten van de oorspronkelijke vertalers zullen wij aangeven onder het kopje: Vertaler. De voetnoten waar niets bij staat zijn van de Shaych – rahiemahoellaah.

Moge Allaah ons, de schrijver en de vertalers op de Dag des Oordeels profijt geven van dit artikel en ons laten behoren tot Ahl al Hadieth, amien.

Lees het E-book hier:

verzamelen van hadieth

 

Biografie van al-Imaam al-Berbehaarie, Rahiemmahoellaah

in Siyar - Biografieën door
Leestijd: < 1 minuut

Zijn Naam, Koenyah en Afkomst:

Hij is de Iemaam, het voorbeeld, de Moedjaahid, de Shaych van de Hanbalie geleerden en de grootste van hen in zijn tijd: Aboe Mohammed al-Hasan ibn Ali ibn Khalf al-Berbehaarie een toeschrijving naar Berbehaar wat medicijnen waren die geïmporteerd werden vanuit India.

Zijn Geboorteplaats en Opgroeien:

De beschikbare informatie vermeld niets over zijn geboorte en prille leven maar het blijkt dat hij geboren en opgeroeid is in Bagdad. dit blijkt duidelijk uit zijn bekendheid onder een groot publiek, niet te vergeten zijn geleerde. Verder zat al-Berbehaarie met een groep van metgezellen van de Iemaam van Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah Ahmed ibn Hanbal (Rahiemmahoellaah). Hij studeerde onder hen en de meeste van hen kwamen uit Bagdad zoals zal worden verklaard. Dit bewijst dat hij opgroeide in een omgeving van kennis en aanhankelijkheid aan de Soennah. Dit had klaarblijkelijk een grote invloed op zijn persoonlijkheid.

Lees het hier verder:

iemaam al Berbeharie

Vragen en Antwoorden over de Khawaarij van toen en nu.

in Aqidah door
Leestijd: < 1 minuut

Bron: “al-Idjaabaat al-Moehimmah fie Mashaakil il-Moedlahimmah”door al-‘Allaamah al-Fawzaan, Hafidahoellaah.
Verzameld door Mohammad bin Fahad al-Hoesayn blz 9-30

Vraag 1:

“Zijn degenen die de ideologie van de Chawaaridj dragen, vandaag de dag aanwezig?”

Antwoord 1:

“Yaa Soebhaanallaah (Ver verwijderd is Allaah van alle imperfecties)! En datgene wat vandaag de dag gebeurt, is het niet van de daden van de Chawaaridj? En het is het verklaren van de Moslims tot ongelovigen, en nog ernstiger dan dat is het doden van de Moslims en het aanvallen van hen door middel van bomaanslagen. Dit is de manhadj van de Chawaaridj, het bestaat uit drie aspecten:

Allereerst – Takfier (ongelovig verklaring) van de Moslims.
Ten tweede – Rebelleren en ongehoorzaamheid tegenover de leider.
Ten derde – Het toegestaan maken van het bloed van de Moslims (te vergieten).

Dit is de manhadj van de Chawaaridj, en zelfs als een persoon het gelooft in zijn hart maar niet spreekt (met iets ervan) of niets ervan uitvoert, (dan) zou hij nog steeds een Chaaridjie worden in zijn geloof en opinie, (hetgeen) wat hij niet openlijk te kennen gaf.

Lees hier de andere vragen en antwoorden:

DeChawaaridjvantoenenNu

Belangrijke Fundamenten m.b.t. de namen & eigenschappen van Allaah.

in Aqidah door
Leestijd: < 1 minuut

بسم الله الرحمن الرحيم

Imaam Mohammed ibn Saalih al ‘Uthaymien, Rahiemmahoellaah, legt in de inleiding van de uitleg van Lum’atul I’tiqaad belangrijke fundamenten m.b.t. de Namen en Eigenschappen van Allaah kort uit.

Het eerste fundament: Wat is verplicht m.b.t. de teksten uit de Qoeraan en de Soennah over de Namen en Eigenschappen van Allaah:

Wanneer het gaat om de teksten uit de Qoer’aan en de Soennah, dan is het verplicht om hun bewijzen en implicaties te begrijpen vanuit de klaarblijkende betekenis (‘alaa adh-dhaahir), zonder (deze klaarblijkende betekenis) te veranderen.

Dit vanwege het feit dat Allaah de Qoer’aan heeft geopenbaard in de duidelijke Arabische taal, en de Profeet (sallallaahu ‘aleyhi wa sallam) sprak met de Arabische taal. Daarom is het verplicht om de betekenis van de woorden van Allaah en de Profeet (sallallaahu ‘aleyhi wa sallam) te laten zoals ze zijn, in die taal.

Lees het hier verder:

Belangrijke Fundamenten mbt de namen en eigenschappen

Ga naar Boven