Al het goede zit in het navolgen van de Selef

Fitnah at-Takfir

in Uncategorized door

Door al-Imaam Mohammed Nâsiroeddien al-Albâni, Rahiemmahoellaah.

Met commentaar van de twee Imaams Abd al-‘Azîz ibn ‘Abdullâh Ibn Bâz & Mohammed ibn Sâlih al-‘Uthaymîn, Rahiemmahoemoellaah.

Inleiding

In de naam van Allaah, ar-Rahmaan, ar-Rahiem, Alle lof zij Allaah, Degene die gelukzaligheid heeft geplaatst in dit leven en in het hiernamaals, in het specifiek voor degenen die Zijn rechte weg volgen, vasthouden aan Zijn Boek en de Soennah van Zijn edele Profeet. Moge Allaah de salaah en de salaam op hem zenden, en zijn familie, en zijn metgezellen en degenen die hem volgen. O Allaah, Heer der Werelden, maak ons ook van hen! Om verder te gaan:

Voor u ziet u de vertaling van het werk van al-Imaam al-Albaanie getiteld Fitnah at-Takfîr. Deze prachtige verhandeling is voortgekomen uit wat sommige kranten en tijdschriften verspreidde en deze oproep van al-Imaam al-Albaani vond veel gehoor in de Islamitische wereld. Niet alleen bij studenten van kennis, maar ook bij ‘Ulamaa.

Dit omdat hij de mensen in het behandelen van dit steeds weer actuele vraagstuk niet alleen waarschuwt voor het gevaar van onterechte takfîr, maar hij voedt zijn lezers- en luisteraars ook op in het vasthouden aan de methodologie van de Islaam, het vasthouden aan de methodologie van de vrome voorgangers. En hij komt met talloze adviezen en aandachtspunten waar de moslims niet zonder kunnen in deze tijden van rampspoeden en beproevingen.

Nadat de moslims deze prachtige verhandeling onder ogen kwamen hebben twee van de meest geleerde Imaams van deze Oemmah van de laatste honderd jaar, al-Imâm Ibn Bâz en al-Imâm Ibn ‘Uthaymîn zich ingezet om deze verhandeling te prijzen en te voorzien van commentaar.

Al-Imâm Ibn ‘Uthaymîn heeft deze verhandeling ook nog specifiek behandeld en laten voorlezen door één van zijn studenten en voorzien van commentaar.

Later heeft ‘Alie bin Hussein Aboe Loez deze bronnen verzameld en in één boekje gepubliceerd, nadat dit materiaal nog voorgelegd is aan zowel al-Imâm al-Albânie en al-Imâm ibn ‘Uthaymîn en zij dit goedkeurden.

Wij hebben bewust de geschreven versie van ‘Alie bin Hussein Aboe Loez gebruikt aangezien de versie van Shaykh ‘Ali Hassan al-Halabi bekritiseerd is om de toevoegingen die al-Halabi zelf deed aan voetnoten etc. De brontekst was daarin tegen niet bekritiseerd.[1]

Kortgezegd zal degene die zich wil verdiepen in het vraagstuk van at-takfîr of het oordelen met wat Allaah openbaarde, en wat daaruit voortvloeit, altijd toch weer uitkomen bij deze verhandeling.

Ik heb het volgende gedaan:

  1. De woorden van al-Imâm al-Albaanie vertaald
  2. Het commentaar van Ibn ‘Uthaymîn en Ibn Baaz daarop vertaald;
  3. De takhrîdj van de gebruikte ahâdîth overgenomen van Aboe Loez en ingekort voor dit artikel.
  4. Voetnoten toegevoegd met de aanduiding SN, andere voetnoten zijn degenen die in de uitwerking van de versie van Aboe Loez staan.
  5. Een extra voetnoot (nummer 33)toegevoegd waarin de geleerden het gevaar van het zelf toepassen van hun algemene woorden over dit vraagstuk behandelen. Dit omdat sommigen helaas de algemene woorden van sommige ‘Ulama specifiek toepasten op sommige personen en situaties en deze ‘Ulama dit zelf niet accepteerden.
  6. Korte verduidelijkende titels van onderwerpen in de verhandeling- (de meesten overgenomen van een Engelse vertaling) en een inhoudsopgave toegevoegd.

Moge Allaah dit werk accepteren en de moslims ernaar laten handelen en moge Hij onze‘Ulama belonen voor hun inzet en verduidelijking van de goedheid van de Shari’aah en het verduidelijken van hetgeen dit tegengaat. Allaahoema amien.

Geschreven door Ridouan Aboe Roemaissa.

1438 corresponderend met 2017 (Doordat de site geupdate en vernieuwd werd is dit artikel opnieuw geplaatst en nagelopen in 1445 corresponderend met april 2024.),

[1] SN: Hier kunt u de fatwa van de Lijnah lezen met de kritiek:

https://www.salafi-dawah.com/a-warning-against-the-two-books-entitled-al-tahdhir-min-fitnat-al-takfir-and-sayhat-nadhir-compiled-by-ali-hasan-al-halabi.html

Al-Halabi, Rahiemmahoellaah, heeft wel een aantal punten van deze kritiek jaren later geaccepteerd zoals staat in de 3e druk van het boek uit 1423 hijree en heeft hij meerdere zaken verwijderd die in eerdere drukken stonden.

De tekst van al-Imaam al-Albaanie komt overeen met talloze fatawa van de Lajnah ad-Daa’ima en andere geleerden.

Lees de verhandeling in pdf hier: ftnaat-albani

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*

Meeste recente van Uncategorized

Ga naar Boven